258963

เช็กข้อมูลล่าสุด คณะรัฐมนตรี อนุมัติ เงินเข้าบัตรคนยากจน บัตรสวัสดิการที่รัฐ ให้เพิ่มเติมเดือนละ 200 ตรงเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 เดือนมกราคม 2565 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติแผนการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ ระยะที่ 4 ของสศค. กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท รวมทั้งแผนการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่อยากความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ยืมภายใต้แผนงาน/แผนการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติมอีก พ.ศ. 2564

โดยเป็นการช่วยเหลือเงินบริจาคแก่กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมปริมาณไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายในเดือน

  • เดือนกุมภาพันธ์ 2565
  • มีนาคม 2565
  • ม.ย. 2565

เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขรวมทั้งลดภาระหน้าที่ค่าใช้สอยให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ รวมทั้งคนที่อยากความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษในตอนที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำรงชีพได้ตามเดิมมีรายได้ลดลง และไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นมาชดเชยได้พอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นรวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ และก็มีผลต่อเนื่องให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ.