tutu1

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันครู “ปรับปรุงครู ปรับปรุงเด็ก ศึกษาสู่อนาคต” ชมเชยยกย่องเกียรติยศครู เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “ครู” ส่วนสำคัญการพัฒนาการศึกษาของชาติ เป็นกำลังใจให้ครูและก็พนักงานทางการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 มกราคม 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯและก็รมว.กลาโหม ได้มอบสารถึงครูทุกคนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 ม.ค. 2565 เพื่อระลึกถึงบุญคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนชมเชยยกย่องเกียรติยศครูและก็ปรับปรุงวิชาชีพครู โดยนายกฯขอน้อมมุทิตาจิตและก็แสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ลูกศิษย์ตลอดมา และขอส่งความรำลึกถึงและก็ความปรารถนาดีมายังครูและก็พนักงานทางการศึกษาทุกคนทั่วประเทศ

นายกฯย้ำว่า ครูเป็นผู้จุดประกายความนึกคิด สั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ความดีงาม และก็มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและก็สร้างเสริมความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เมืองไทยเป็นประเทศที่ปรับปรุงเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและก็นวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ไทยให้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการผลิตครูยุคใหม่และก็เด็กนักเรียนที่ใฝ่ศึกษาอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต และปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกสมัยวิถีใหม่

นายกฯ ได้มอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 66 ในปีพ.ศ. 2565 นี้ ว่า “ปรับปรุงครู ปรับปรุงเด็ก ศึกษาสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครูซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้และมีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่เหมาะสม สอดคล้องกับแบบอย่างการศึกษาการสอนในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและก็ประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มีความรู้และมีความเข้าใจและก็ทักษะที่จำเป็นจะต้อง มีการศึกษา คิดริเริ่ม ประดิษฐ์ ปรับปรุงสิ่งใหม่ โดยนายกฯขอเป็นกำลังใจให้ครูและก็พนักงานทางการศึกษาทุกคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สำหรับการปฏิบัติภารกิจให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ความดีงาม และก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและก็ชาติถัดไป

screenshot.1 2 - นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันอาจารย์ ปี 65 “ปรับปรุงอาจารย์ ปรับปรุงเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

ในช่วงท้าย นายกฯได้นิมนต์คุณพระศรีรัตนตรัย และก็อำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเชื่อถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและก็พนักงานทางการศึกษาทุกคนเผชิญแด่ความสุข สวัสดี มีความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และก็ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการโดยทั่วถึง

สำหรับปีนี้ ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 ม.ค. 2565 ด้วยแบบอย่างประสมประสาน (onsite และก็ online) ในหัวข้องานวันครู “พลังครูยุคใหม่ สร้างประสิทธิภาพคนประเทศไทยสู่สากล” เพื่อระลึกถึงบุญคุณบูรพาจารย์ ช่วยเหลือสามัคคีธรรมระหว่างครู และก็ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับสามัญชน และก็ช่วยเหลือชมเชยยกย่องเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อแวดวงศึกษาให้เป็นที่กระจ่างแก่มหาชน และก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดมั่นทำตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญและก็สารนายกฯ เพื่อพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันครู พ.ศ.2565 ในแบบอย่าง E-book ด้วย.